Acte necesare si modele cereri

În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

Acte necesare

 • model cererea de executare silita prin poprire / model cerere de executare silita generala / model cerere executare silita imobiliara;
 • titlul executoriu in original (investit cu formula executorie daca legea prevede astfel – model cerere de investire. La cererea creditorului, procedura de investire poate fi indeplinita, cu delegatie, de catre biroul nostru.);
 • alte acte doveditoare sau ajutatoare, dupa caz; raport tehnic de expertiza, contract de reprezentare sau mandat, copii ale actelor de identitate ale persoanei fizice / copia certificatului de inregistrare ale persoanei juridice, precum si documente care ar putea scurta sau usura procedurile executionale;
 • copia actului de identitate, pentru creditorul persoana fizica, respectiv copia certificatului de inregistrare in Registrul Comertului, pentru creditorul persoana juridica;
 • dovada calitatii de reprezentant, daca este cazul;

Pentru comunicarea unei notificări, notificantul trebuie să depună:

 • cerere adresata executorului judecatoresc – model cerere;
 • notificarea in trei exemplare;
 • dovada calitatii de reprezentant;
 • copia actului de identitate.

Pentru comunicarea unei oferte reale de plata, debitorul trebuie să depună:

 • cerere adresata executorului judecatoresc – model cerere;
 • notificarea in trei exemplare – model cerere;
 • dovada calitatii de reprezentant;
 • copia actului de identitate.

Descarcă modele cereri

Cerere comunicare notificare

Descarca Cerere comunicare notificare

Catre,

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC FLOREA MIHAI

Iasi, Str. Sf. Lazar, nr. 4A, parter, jud. Iasi

Subsemnatul(a) / Subscrisa ______________________________________, cu domiciliul/sediul în __________________ str. _____________________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ____, județ/ sector __________, E-mail _________________, telefon _____________, reprezentata legal prin ________________ ________ vă solicit comunicarea notificarii anexate către __________________________ cu domiciliul/sediul în ______________ str. _________________ nr. ___, bl ____, sc.____, et.____, ap.____, județ ___________.

Anexăm prezentei cereri:

 • notificarea în trei exemplare originale;
 • dovada calității de reprezentant.

Dată,                                                                                                     Semnătură,

________________                                                                              ________________

BIROULUI EXECUTORULUI JUDECATORESC FLOREA MIHAI

Cerere comunicare somatie oferta reala de plata

Descarca Cerere comunicare somatie oferta reala de plata

Catre,

BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC FLOREA MIHAI

Iasi, Str. Sf. Lazar, nr. 4A, parter, jud. Iasi

Subsemnatul(a) / Subscrisa ______________________________________, cu domiciliul/sediul în __________________ str. _____________________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ____, județ/ sector __________, E-mail _________________, telefon _____________, reprezentata legal prin ________________ ________ vă solicit comunicarea somatia – privind oferta reala de plata anexata, către __________________________ cu domiciliul/sediul în ______________ str. _________________ nr. ___, bl ____, sc.____, et.____, ap.____, județ ___________.

Anexăm prezentei cereri:

 • somatia – privind oferta reala de plata, în trei exemplare originale;
 • dovada calității de reprezentant.

Dată,                                                                                                     Semnătură,

________________                                                                              ________________

BIROULUI EXECUTORULUI JUDECATORESC FLOREA MIHAI

Cerere de executare silita

Descarca Cerere de executare silita

Către

Biroului Executorului Judecătoresc Florea Mihai

Iasi, str. Sf. Lazar, nr. 4A, parter, jud. Iasi

Subsemnatul(a)/Subscrisa ______________________________ cu domiciliul/sediul în ____________________, str. _____________________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. _____, ap. _____, județ/ sector_______, CNP/CUI ____________________ cont bancar _______________________, deschis la ______________, e-mail: _________________, telefon: ___________________ reprezentat/ă legal de ____________________________,

în temeiul art. 663, coroborat cu art. 632 și urm. din Codul de procedură civilă, formulez prezenta

Cerere de executare silită prin poprire

A titlului executoriu: ________________________________________________

_________________________________________, împotriva debitorului ____________ __________________________________ cu domiciliul/sediul în __________________ str. _____________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ____, județ ___________, CNP/CUI ____________________, în sensul ca acesta să fie obligat la plata sumei de ______ lei / Euro, compusa din / reprezentand _________________________ ______________________________________________.

Precizăm că avem o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului care refuză să-şi execute de bunăvoie obligaţia cuprinsă în titlul executoriu.

Solicităm ca procedura de executare să se defăşoare în toate formele admise de lege, simultan.

Totodata, solicităm recuperarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea procedurii de executare silită.

Depunem alăturat titlul executoriu (investit cu formula executorie – daca este cazul) în original, copie act identitate/certificat înregistrare și dovada calității de reprezentant.

Dată,                                                                                       Semnatură,

________________                                                              ________________

Cerere de executare silite prin poprire

Descarca Cerere de executare silite prin poprire

Către

Biroului Executorului Judecătoresc Florea Mihai

Iasi, str. Sf. Lazar, nr. 4A, parter, jud. Iasi

Subsemnatul(a)/Subscrisa ______________________________ cu domiciliul/sediul în ____________________, str. _____________________ nr. ____, bl. _____, sc. ____, et. _____, ap. _____, județ/ sector_______, CNP/CUI ____________________ cont bancar _______________________, deschis la ______________, e-mail: _________________, telefon: ___________________ reprezentat/ă legal de ____________________________,

în temeiul art. 663, coroborat cu art. 632 și urm. din Codul de procedură civilă, formulez prezenta

Cerere de executare silită prin poprire

A titlului executoriu: ________________________________________________

_________________________________________, împotriva debitorului ____________ __________________________________ cu domiciliul/sediul în __________________ str. _____________________ nr. _____, bl. _____, sc. ____, et. ____, ap. ____, județ ___________, CNP/CUI ____________________, în sensul ca acesta să fie obligat la plata sumei de ______ lei / Euro, compusa din / reprezentand _________________________ ______________________________________________.

Precizăm că avem o creanţă certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului care refuză să-şi execute de bunăvoie obligaţia cuprinsă în titlul executoriu.

Solicităm ca procedura de executare să se defăşoare prin poprirea …………………….

Totodata, solicităm recuperarea cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea procedurii de executare silită.

Depunem alăturat titlul executoriu (investit cu formula executorie – daca este cazul) în original, copie act identitate/certificat înregistrare și dovada calității de reprezentant.

Dată,                                                                                       Semnatură,

________________                                                              ________________

Cerere investire cu formula executorie

Descarca Cerere investire cu formula executorie

Catre,

JUDECATORIA ________________

 

 

DOMNULE PREŞEDINTE,

 

Subsemnatul(a)/Subscrisa _________________________________ cu domiciliul/sediul în ___________, str. ___________________ nr. ___, bl. ____, sc. ___, et. ____, ap. ____, județ/ sector _____________, CNP/CUI _____________________ reprezentat/ă legal de __________________________, în temeiul art. 640 Cod proc. civ. formulăm prezenta

CERERE DE ÎNVESTIRE CU FORMULĂ EXECUTORIE

a titlului executoriu reprezentat de _______________________________________________ ___________________________ împotriva debitorului ______________________________ cu domiciliul/sediul în ____________________, str. _________________ nr. ___, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, județ __________, CNP/CUI ___________________.

Anexăm prezentei cereri:

– titlul executoriu în original si xerocopie certificata

– dovada achitării taxei judiciare de timbru de 20 lei.

Dată,                                                                               Semnatură,

________________                                                            ________________

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI _____________________

Cerere participare licitatie imobiliara

Descarca Cerere participare licitatie imobiliara

 

Catre:

 

Biroul executorului judecatoresc FLOREA MIHAI

 

Ref. Dosar de executare: _____/________

Termen vanzare: _______________ ora: _______

 

Subsemnatul _____________________________________________________, domiciliat in _________________________, Str. _____________________________________ nr. _____, Bl. _______, sc. ______, et. ______, ap. _______, Judetul _____________, posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. _______________, C.N.P. ___________________________, necasatorit / casatorit cu ____________________________________, va fac cunoscuta oferta mea in vederea participarii la licitatia organizata in data de ______________, la sediul biroului dumneavoastra, avand ca obiect vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in ____________________________________________ _______________________________________, ce face obiectul dosarului de executare nr. ____/______.

Subsemnatul, declar pe proprie raspundere, ca nu sunt persoana interpusa a debitorului, in sensul art. 843 alin. (2) Cod Proc. Civ., precum si ca am luat la cunostinta de prevederile art. 246 C.penal care prevad ca: ,,Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.”si nu sunt in una din aceste situatii.

 Suma pe care o ofer pentru imobilul scos la licitatie publica este de ________________ Lei.

Anexez prezentei oferte, dovada achitarii cautiunii de 10% din pretul de pornire a licitatiei si copie CI.

Totodata, in cazul in care nu voi fi declarat adjudecatar, solicit restituirea cautiunii consemnate:

□      In numerar;

□   Prin virament in contul _____________________________________________, deschis la ________________________________, pe numele _____________________

Data:    ___________________                                                              Semnatura:

Telefon: ________________

 

 

Cerere participare licitatie mobiliara

Descarca Cerere participare licitatie mobiliara

 

Catre:

 

Biroul executorului judecatoresc FLOREA MIHAI

 

Ref. Dosar de executare: ______/_______

Termen vanzare: ______________ ora: ______

 

Subsemnatul _____________________________________________________, domiciliat in _________________________, Str. _____________________________________ nr. _____, Bl. _______, sc. ______, et. ______, ap. _______, Judetul _____________, posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. _______________, C.N.P. ___________________________, necasatorit / casatorit cu ____________________________________, va fac cunoscuta oferta mea in vederea participarii la licitatia organizata in data de _________________________, in locatia din ________________________________, avand ca obiect vanzarea la licitatie publica a bunului mobil reprezentand  __________________________________________________________________________ _______________________________, ce face obiectul dosarului de executare nr. _______/_______.

Subsemnatul, declar pe proprie raspundere, ca nu sunt persoana interpusa a debitorului, in sensul art. 843 alin. (2) Cod Proc. Civ., precum si ca am luat la cunostinta de prevederile art. 246 C.penal care prevad ca: ,,Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani.”si nu sunt in una din aceste situatii.

Suma pe care o ofer pentru bunul mobil scos la licitatie publica este de ________________ Lei.

Anexez prezentei oferte, dovada achitarii cautiunii de 10% din pretul de pornire a licitatiei si copie CI.

Totodata, in cazul in care nu voi fi declarat adjudecatar, solicit restituirea cautiunii consemnate:

□      In numerar;

□   Prin virament in contul _____________________________________________, deschis la ________________________________, pe numele _____________________

Data:    ___________________                                                              Semnatura:

Telefon: ________________

 

Somatie oferta reala de plata

Descarca Somatie oferta reala de plata

Catre,

 

___________________

Cu domiciului / sediul in _________________________________________

Subsemnatul(a) / Subscrisa _______________________________ cu domiciliul /sediul în ________________ str. ____________________ nr. ______, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, județ/ sector__________, CNP/CUI _________________, prin prezenta va comunicam

SOMAȚIE

OFERTĂ REALĂ DE PLATĂ

ca la data de __________, ora _______ să vă prezentați la sediul Biroului Executorului Judecătoresc FLOREA MIHAI in Iasi, Str, Sf. Lazar, nr. 4A, jud. Iasi, tel. 0332.730086, mail: executormihaiflorea@yahoo.com, pentru a vă achita suma de ___________ lei, pe care o datorez cu titlul de __________________ în temeiul _______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Eventualele obiecțiuni privind oferta de plată le veți putea face în fața executorului judecătoresc la data convocării sau prin acțiune în anularea ofertei reale.

Dată,                                                                                                     Semnătură,

________________                                                                              ________________

BIROULUI EXECUTORULUI JUDECATORESC FLOREA MIHAI